ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет
Запорізької гімназії № 50
Запорізької міської ради
Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Комітет є добровільним громадським формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. У своїй діяльності комітет керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту","Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", статутом гімназії, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування батьківського комітету класу приймаються на загальних зборах батьків відповідного класу. Рішення про заснування батьківського комітету гімназії приймається на загальних зборах представників батьківських комітетів класів.

1.4. Легалізація батьківського комітету гімназії є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування керівництва гімназії.

1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального гімназії та її благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків гімназії, класу.

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу, і діє від їх імені. Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року.

Кількісний склад та термін повноважень комітету класу визначаються зборами батьків класу. Склад комітету гімназії - всі голови комітетів класів. Термін повноважень комітету гімназії -1 рік. Кожного року відбувається оновлення комітету гімназії не менш як на третину.

3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет гімназії формується з голів усіх комітетів класів.

3.4. Комітет гімназії у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у гімназії. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.5. Рішення зборів комітетів класів, комітету гімназії доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.6. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.7. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

3.8. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним, районним у містах органом управління освітою або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою цього закладу.

3.9. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

3.10. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються в канцелярії загальноосвітньої установи.. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря. Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов'язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги гімназії, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у гімназії; вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) гімназії пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків; звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи гімназії та з окремих питань, що турбують батьків; порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав; за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи; скликати позачергові батьківські збори (конференції); створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів; надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків; сприяти покращенню харчування учнів; сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу; брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців); контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання; сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей; бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.3. Комітети зобов'язані:

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету; вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету; надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора гімназії або відповідного органа управління освітою; залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи; організовувати чергування батьків під час культурно- масових заходів у гімназії з метою збереження життя і здоров'я учнів; у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова комітету закладу є членом ради гімназії. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету гімназії має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 1401

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.